Acesta este situl oficial al Scolii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac

"Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de aceea pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i."
ARISTOTEL

Pentru a vă asigura că mesajele dvs. ajung la persoanele potrivite și pentru a primi răspunsuri prompte, vă rugăm să luați notă de următoarele:

 1. Contactați serviciul Secretariat pentru:
 2. Eliberare acte de studii;
 3. Eliberare adeverințe;
 4. Depuneri cereri;
 5. Situații școlare.
 6. Modele de cerere eliberare
 1. Structura organizatorică a Școlii Gimnaziale „Maria Brindea”com.Pesac
 • Consiliul de administrație
 • Director: Prof. înv. primar: Matieș Margareta Anișoara
 • Secretar: Deac Raluca Alina
 1. Programul de funcționare al Școlii Gimnaziale „Maria Brindea”com.Pesac

Cursuri: Luni- 8:00- 14:00

              Marti- 8:00-14: 00

             Miercuri- 8:00- 15:00

             Joi – 8:00-14:00

            Vineri- 8:00-14:00

Programul de audiențe director:

 • Marți: 1100-1300
 • Miercuri: 1100-1300

                 Pentru audiențe la directorul unității de învățământ, se depune o solicitare în scris la Serviciul Secretariat.

                 În cererile depuse de primire în audiență se vor menționa:

 • Datele de identificare ale solicitantului;
 • Datele de contact: telefon, adresă poștă, adresa de e-mail, descrierea problemei pentru care se solicită audiența;

Solicitantul va fi contactat telefonic pentru a i se comunica data și ora la care se poate prezenta pentru audiență.

 PROGRAM CU PUBLICUL SECRETARIAT:

 • LUNI-VINERI- 13:00-16:00

               Lista documentelor de interes public:

 1. Organizarea și funcționarea generală:
 2. Ordine, instrucțiuni, regulamente și alte documente cu caracter nornativ elaborate de MEC;
 3. Organigrama instituției și fișele posturilor angajaților;
 4. Programe și strategii/ Programe manageriale;
 5. Calendarul activităților educative;
 6. Rapoarte de activitate;
 7. Lista partenerilor și a programelor/ proiectelor de colaborare în parteneriat;
 • Plan școlarizare, rețea școlară, normare, salarizare, evidență informatizată:
 • Graficul de acțiuni privind fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei școlare;
 • Rețeaua, profilul și datele de contact;
 • Statistici privind rețeaua școlară și populația școlară;
 • Normative referitoare la funcționarea personalului nedidactic în sistemul de învățământ;
 • Metodologii, fișe-tip de evaluare și rezultate ale concursurilor de acordare a gradațiilor de merit, a premiilor și distincțiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare și nedidactice.
 • Lista beneficiarilor programelor naționale de sprijin pentru elevi.
 • Curriculum
 • Planuri- cadru și programe școlare pe discipline de învățământ;
 • Lista manualelor;
 • Structura anului școlar în curs;
 • Grafice semestriale/ anuale de asistență;
 • Regulamente și grafice privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare; rezultate obținute;
 • Reglementări legale privind înscrierea în învățământ;
 • Metodologii grafice de organizare și desfășurare a examenului de Evaluare Națională, decizii numire comisii, lista centrelor de examen și evaluare, rezultatele examenului.
 • Proceduri privind perfecționarea personalului didactic prin grade didactice;
 • Oferta de formare continuă CCD;
 • Rețeaua furnizorilor de formare.
 • Resurse umane
 • Situații statistice privind numărul total de posturi didactice, didactic auxiliare și nedidactice;
 • Metodologia și calendarul privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar;
 • Documente, reglementări legale, calendare, privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor didactice;
 • Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcțiilor didactice.
 • Planificare financiară și evidență contabilă
 •  Resursele financiare ale Școlii Gimnaziale„Maria Brindea”com.Pesac ;
 • Bugetul de venituri şi cheltuieli pe an financiar;
 • Bilanţ contabil şi execuţie bugetară.

IX. Investiţii

1.   Planuri şi programe de investiţii;

2.   Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiţii;

3.   Documente de atribuire a achiziţiilor publice, rezultate ale licitaţiilor.

      X. Secretariat

1. Indicatorul termenelor de păstrare al documentelor;

2. Statistici semestriale şi anuale privind reclamaţiile şi sesizările înregistrate.

În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, informaţiile de interes public exceptate de la comunicare sunt:

‐  Informaţii cu privire la datele personale ale angajaților;

‐  Informaţii clasificate potrivit legii.

Modalităţi de contestare:

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, sunt prevăzute în art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, şi anume: •  reclamaţia  se  depune la  secretariatul unitatii,  în  termen  de 30  de  zile.